Engasjert og motivert personale

Engasjert og motivert personale

Engasjement og motivasjon i personalgruppen er viktig for kvaliteten på det pedagogiske arbeidet i barnehagen, og for å gi barna en god barnehagehverdag med et stimulerende miljø. For at barna skal tilegne seg god kunnskap og gode ferdigheter innenfor mat og måltid trengs det en felles forståelse innad i personalgruppen. På denne måten kan målet om barnas beste alltid bli ivaretatt. Oppstår det motstand i arbeidet som gjøres, må styrer og pedagogisk leder skap en felles forståelse, engasjement og motivasjon.

Hvorfor trengs det engasjement

Barn lærer mye og legger grunnlaget for livet sitt de første leveårene gjennom å leke, utforske og mestre. Store deler av barnas barndom tilbringes i barnehagen og dermed er det viktig at barna møter et personale som er engasjert og motivert i sitt arbeid. Med et engasjert og motivert personale skapes det gode dager og et stimulerende miljø, som påvirker barnas trivsel og utvikling- og læringsprosess positivt.

I barnehagehverdagen skal barna oppleve å bli sett, forstått og respektert, samt få den støtten de har behov for. Omgivelsene rundt barna påvirker deres liv, men de påvirker også sine egne liv. Barna trenger dermed å bli engasjert og motivert til å lære, utforske og utvikle seg. Dette kan skapes gjennom engasjerte og motiverende voksne som alltid har barnas beste som mål. På denne måten kan barna få de beste opplevelsene, erfaringene og mulighetene gjennom det pedagogiske arbeidet.

Engasjement og motivasjon er viktig for at utførelsen av arbeidet i barnehagen skal være av god kvalitet. Om det er noen i personalgruppen som brenner for mat og måltid så er det stor sannsynlighet for at denne ansatte yter mer innsats. Dette kan påvirke miljøet i barnehagen i riktig retning hvor engasjementet og motivasjonen smitter over på de andre ansatte.

Refleksjonsspørsmål

 • Hva betyr engasjement og motivasjon for deg?
 • På hvilken måte kan du engasjere deg i arbeidet med mat og måltid?
 • Hvorfor er det viktig at alle i personalet er engasjerte og motiverte?
 • Hvordan får vi alle til å være engasjert og motivert i arbeidet med Matjungelen?
 • Hva gjør vi når det oppstår mostand i personalgruppen?
 • Hvordan kan vi jobbe med motstand i personalgruppen?
Purreløk

Mostand i personalgruppen

Barnehagen er en lærende organisasjon hvor alle i personalet har et ansvar til å bidra i danningen av barna. Barna har rett på at det er et tilrettelagt tilbud som er i tråd med Barnehageloven og Rammeplan for barnehagen, samt at barnas beste er grunnleggende for alt som planlegges og gjennomføres.

Det er ikke uvanlig om dere møter motstand fra en eller flere i personalgruppen når det igangsettes nye prosjekter og temaer i barnehagen. Det kan være noen som er kritiske, stae eller har sterke meninger til endringene.

Oppstår det motstand er styrer den som skal håndtere denne situasjonen. Styrer har ansvar for å sørge for at alle ansatte blir involvert i endringene, samt at alle får en felles forståelse for hvorfor og hvordan arbeidet blir gjort. Sammen med pedagogiske ledere skal styrer også sørge for at alle får brukt sine erfaringer og sin kompetanse inn i den pedagogiske virksomheten. For en god barnehage har et engasjert personale med gode holdninger, egenskaper og kompetanse til å utføre arbeidet.

Rammeplan for barnehagen trekker frem at personalet har et felles ansvar i å sørge for at barna får, gjennom matlaging og måltid, utvikle matglede og helsefremmende vaner. Med god kommunikasjon innad i personalgruppen vil utgangspunktet for å jobbe mot fellesmålene styrkes. Hvor dere alle er engasjert, motivert og tilrettelegger slik at barna får erfaringer, mestringsopplevelser og muligheten til å tilegne seg den kunnskapen og de ferdighetene de skal utvikle innenfor området mat og måltid.

Om dere vil unngå motstand bør dere sammen reflektere og diskutere åpent om formålet ved å jobbe med mat og måltid, og bruken av Matjungelen som arbeidsmåte. På denne måten lærere dere av hverandre, og av egen praksis som bidrar til at dere styrker og utvikler det pedagogiske arbeidet med mat og måltid.

Tips til hvordan få et engasjert og motiverende personale

 • I personalgruppen må alle være involverte, lyttende og få lov til å være ærlig og si sine meninger
 • Ha et godt fellesskap hvor alle har en felles forståelse for viktigheten av arbeidet
 • God dialog med hverandre på individ- og gruppenivå.
 • Lær av hverandre ved å dele erfaringer, kompetanse og kunnskap
 • Motiver hverandre ved å være støttende og hjelpende der det trengs
 • Øk kompetansen hos personalet om mat, måltid, helse og kosthold, samt bærekraft
 • Ikke gjør det for omfattende i starten, ta et steg omgangen i Matjungelen. Da er det lettere for at personalet blir med på endringen
 • Er det en i personalet med interesse, kunnskap og erfaring på feltet kan denne personen være pådriver i arbeidet.
 • Lag dere en ressursgruppe som fokuserer på arbeidet med mat og måltid, og Matjungelen. Ressursgruppen veileder det øvrige personalet
 • Bruk personalmøter og planleggingsdager til å snakke om Matjungelen, og tilegn ansatte kunnskapen og forståelsen om arbeidet med mat- og måltidsarbeidet i barnehagen.
 • Dokumenter gjennomføringen av aktiviteter dere gjør med barna – praksisfortellinger, bilder eller andre dokumentasjoner. Del dette med hverandre og bruk det som et hjelperedskap.
 • Evaluerer arbeidet underveis